Tekstiilikuidut - tekniset ja älykkäät tekstiilit


Tekstiili- ja vaatetustuotteiden tarve kasvaa vuositasolla tasaisesti noin
3 - 4 %. Teknisten testiilien tuotanto kasvaa yli 40 % ja se on tekstiiliteol-
lisuuden nopeimmin kasvava tuotealue ylittäen sisustamiseen ja asu-
miseen käytettävän tuotannon. Teknisillä ja älykkäillä ominaisuuksilla
varustettujen tekstiilien kasvun odotetaan jatkuvan suurena.


Teknisissä tekstiileissä käytetään ja sovelletaan tieteen ja teknologian
periaatteita. Ne tarjoavat ratkaisuja toisen tuotteen, kuten vaatteen
tai auton osana. Niitä käytetään teollisuuden prosesseissa tai omina
tuotteinaan. Teknisten tekstiilien käyttöalue on laaja ja uusia sovelluk-
sia kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita mm.:
• Ammatti- ja vapaa-ajan vaatteiden sekä suojavälineiden omi-
naisuudet on yhä paremmin suunniteltavissa alakohtaisten
vaatimusten mukaisesti.
• Siviili- että sotilaskäytön tuotteet soveltuvat toimintaominai-
suuksiltaan vaativiin ympäristöihin.
• Terveydenhuoltoon kehitetyt sairaala- ja hygieniatekstiilit kat-
vat sekä kirurgiset istutteet että ihmisten henkilökohtaiset
hygieniatuotteet.

Tekstiilikuidut - kirja tarjoaa innovatiivisen sillan suunnittelijalta
tuottajalle ja käyttäjälle tuotealueille. Käyttöalueiden moninaisuuden
takia tuotekehityksessä tarvitaan lukuisten eri alojen asiantuntijuutta,
jotta lopputuote vastaa asiakkaan vaatimuksia. Tältä osin kirja soveltuu
erinomaisesti sekä ammattilaisille että alaa opiskeleville tai sitä hyö-
dyntäville lukijoille.